Hovedoppgaveprosjekter ved Kvalitetslaboratorium for psykoterapi

Her ligger et utvalg potensielle prosjekter for hovedoppgavestudenter. Prosjektene fjernes fortløpende når studenter melder interesse for dem, så alle prosjektene under er tilgjengelige per tid.
 
Tre utvalgte prosjekter:
 
1. A comparison of the affect theories and interventions in MBT and Affect Consciousness
Funnene kan blant annet belyses av Karterud & Kongerslevs nye TAM-modell for personlighet (https://goo.gl/M5xfvL). Laben har tidligere skåret timer i affekt-bevissthet med MBT-skalaen, og det er av interesse å gå videre i undersøkelsen av dette.
 
2. A comparison of two fidelity scales for MBT
Studenten(e) vil trenes opp i skåring av to skalaer (Karterud et al. 2013 & Bateman, in review?) for MBT fidelity, og få tilgang til utvalgte timer som skåres med begge instrumentene. Timene kan analyseres kvantitativt og/eller kvalitativt, og instrumentene sammenliknes og vurderes. IPA er mulig metode. Evt. tematisk analyse, ARIMA eller andre kvantitative metoder.
 
3. Exploring conjoint therapy: the relation between individual and group therapy in MBT
Studenten(e) vil få ferdige transkripter av individualtimer med tilhørende gruppetimer. Research questions: Do individual and group therapists work in the same directions and do the processes in each component of the combined therapy potentiate each other? Datainnsamling og transkribering er allerede fullført.
 
Å velge tema for hovedoppgave er unik mulighet til å fordype seg både i noe som er klinisk nyttig, og kan også tjene som springbrett for en videre forskerkarriere. Vi er åpne for begge varianter, men det er en fordel dersom studentene har lyst til å publisere en engelsk artikkel basert på oppgaven. Det betyr som regel at det er en stor fordel dersom oppgaven skrives på engelsk.
 
 
Komplett oversikt:
1. A comparison of the affect theories and interventions in MBT and Affect Consciousness
A cooperative study involving Ole Andre Solbakken, Jon Monsen and the quality lab for psychotherapy at Ullevål, seeking to compare strategies and interventions targeting affects in the two treatments. (Ole Andre Solbakken & Jon Monsen tidligere åpen for alle typer samarbeid om dette materialet, men må forespørres.) Funnene kan blant annet belyses av Karterud & Kongerslevs nye TAM-modell for personlighet (https://goo.gl/M5xfvL). Laben har tidligere skåret timer i affekt-bevissthet med MBT-skalaen, og det er av interesse å gå videre i undersøkelsen av dette.
 
2. A comparison of two fidelity scales for MBT
Studenten(e) vil trenes opp i skåring av to skalaer (Karterud et al. 2013 & Bateman, in review?) for MBT fidelity, og få tilgang til utvalgte timer som skåres med begge instrumentene. Timene kan analyseres kvantitativt og/eller kvalitativt, og instrumentene sammenliknes og vurderes. IPA er mulig metode. Evt. tematisk analyse, ARIMA eller andre kvantitative metoder. Hovedveileder vil typisk være ved PSI, men det også mulig å ha hovedveileder hos oss (OUS) og biveileder på PSI.
 
3. How specific is the MBT fidelity scale?
Studenten(e) vil trenes opp i skåring av MBT (adherence og competence) og få et utvalg APA timer som kan skåres for MBT. Hva slags MBT-skåring får andre typer terapi? Hvor mye mentalisering driver andre typer terapi med? Kan man isolere intervensjoner/strategier og se noen forskjell mellom de skårede behandlingsformene?
 
4. Exploring conjoint therapy: the relation between individual and group therapy in MBT
Studenten(e) vil få ferdige transkripter av individualtimer med tilhørende gruppetimer. Research questions: Do individual and group therapists work in the same directions and do the processes in each component of the combined therapy potentiate each other?
 
5. Explicating the goals of treatment in MBT (I)
Studenten(e) får tilgang til utredningsmateriale (spesielt mentaliseringssviktintervjuet) og sammenlikner dette med den dynamiske formuleringen som utarbeides for hver pasient. Cirka 4–6 pasienter. Eksplorerende kvalitativ analyse: Hva er sammenhengen mellom pasientens patalogi og dynamisk formulering? Pasientene kan evt. intervjues om den dynamiske formuleringen straks den er utarbeidet, hva kunne de ønske annerledes og hvorfor, hva er de enige i og hvorfor?
 
6. Explicating the goals of treatment in MBT (II)
Studenten(e) dybdeintervjuer pasienter på forskjellig sted i behandlingsforløpet om deres opplevelse av den dynamiske formuleringen. Tematisk analyse, IPA, eller andre kvalitative metoder.
 
7. Experiences of working alliance (and epistemic trust) in MBT
Studenten(e) dybdeintervjuer pasienter på forskjellig sted i behandlingsforløpet om deres opplevelse av allianse med både grupper (MBT-gruppe og psykoedukativ gruppe) og terapeuter. Epistemic trust potensielt kjernetema. IPA foretrukket metode.
< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT