Multisenterprosjektet

 

«Implementation of evidence-based treatment for personality disorder within mental health services – is it feasible? A Norwegian multi-centre study»

Prosjektet er i gang med oppstartet datainnsamling fra 2017 ved alle enheter.

Formålene er å undersøke:

  1. Hvordan det går med pasientene i MBT-behandling.
  2. Hvordan det lar seg gjøre å implementere MBT innen spesialisthelsetjenester generelt.

Prosjektperioden er 2017–2021. Målet er å inkludere behandlingsforløp for minst 500 pasienter innen Nettverket hvorav 200 har fått MBT.

Et av målene for hvordan MBT lar seg implementere er i hvor stor grad terapeutene faktisk holder seg til terapimanualen i timene med pasienten. Blir det MBT i regulær forstand pasientene får?

Skåringer av terapisesjoner er derfor et sentralt aspekt av prosjektet

 

MBT i Nettverk for Personlighetsforstyrrelser

 

MBT inspirasjonsseminarene: Å holde seg til MBT-modellen

Vi håper de halvårlige MBT inspirasjonsseminarene ved OUS kan bidra til å kvalitetssikre terapiene, hjelpe å «holde seg på sporet», reflektere over egen praksis, og bidra til å drøfte vanskelige situasjoner. Ved at vi er mange enheter som deltar kan vi «kalibrere» oss litt i forhold til hverandre. På den måten unngår vi subkulturer i sprikende retninger.

Seminarene vil alltid være dagen før Nettverkskonferansen om våren (ca april) og høstdatoen vil være i november. Oppdatert dato for seminarene legges på nettsiden til Nettverk For personlighetsforstyrrelser under «Aktuelle hendelser».

Nettverkets neste MBT inspirasjonsseminar avholdes torsdag 25. april 2019 klokka 09.00 til 15.30, ved Seksjon for personlighetspsykiatri og spesialpoliklinikker på Ullevål i Oslo.

Alle MBT enheter får invitasjon til å delta. Vi følger liste over enheter og fremlegg og programinnslag går etter tur. Inspirasjonsseminarene arrangeres i samarbeid med MBT-lab (nytt navn: Kvalitetslaboratorium for psykoterapi).

Det er avklart med Institutt for Mentalisering at deltagelse på MBT inspirasjonsseminarene teller som veiledningstimer for MBT utdanningsformål. Seminaret ledes av godkjent MBT veileder. De som trenger det kan få bekreftelse på deltagelse.

 

Prosedyrer for skåring av terapier i perioden 2018–2021

 Kvalitetslaboratoriet vil skåre individual- og gruppeterapier etter et fast halvårlig oppsett fra og med november 2018. Det er ønskelig at alle MBT individualterapeuter leverer 1 video i halvåret og at alle gruppeterapeuter leverer 1 video av gruppen hvert i halvår.

Man følger kvalitetslaboratoriets regulære prosedyrer som forutsetter pasientsamtykke og gyldig databehandlingsavtale. I tillegg kreves nå et terapeutsamtykke.

Opptak leveres Kvalitetslaboratoriet for skåring ved hvert MBT inspirasjonsseminar høst og vår eller sendes per post i tilsvarende periode (november og april). Deltagere kan levere for flere i teamet som ikke er på inspirasjonsseminaret.

Det er essensielt for gjennomføring av skåring for så mange terapier at hver videofil lagres på USB med følgende betegnelser: Enhetsnavn_terapeutnavn_dato.

Terapeuter som ønsker tilbakemelding med skåringsprofil sender separat e-post til Espen Folmo med beskjed om dette. Skåringsprofilen med forklaring vil da bli sendt til denne e-postadressen. I prosjektperioden sendes ikke mer omfattende skriftlig vurdering av terapien.

 

Huskeliste for innlevering av opptak

  1. Filene er lagret med filnavn slik: Enhetsnavn_terapeutnavn_dato.

  2. De(n) som leverer opptaket har åpnet video-opptaket og godkjent lydkvaliteten.

  3. Dersom opptaket er kryptert sendes passordet på epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Eposten inneholder: Nøyaktig filnavn (Enhetsnavn_terapeutnavn_dato) og passord.

  4. Dersom terapeuten(e) ønsker tallskårene tilsendt, send epost til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med filnavn (Enhetsnavn_terapeutnavn_dato) og ordet "tallskår" i emnefelt.

 

 Viktig info om bruk av datamaterialet og skårene i prosjektperioden 2018–2021

  1. Alle videoopptak slettes umiddelbart etter skåring. For skåringen skal vi ikke ha skriftlig informasjon om pasientidentitet.
  2. Et kodenummer knyttes til hvert terapeutnavn. Listen som knytter kodenummer til terapeutidentitet vil bli slettet når alle skåringene er fullført. Ved forskningsmessig bearbeidelse vil terapeutidentitet ikke kunne spores.
  3. Skårene vil lagres som forskningsdata på område for sensitive data, forskning.
  4. Prosjektet og prosedyrer er tilrådet av personvernombudet ved OUS Saksnummer 18/18805.

 

 

< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT