Kvalitetslaboratorium for psykoterapi

Kvalitetslaboratoriet for psykoterapi (tidligere MBT Kvalitetslaboratorium) er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo universitetssykehus. Laben ble opprettet i januar 2013, og er lokalisert på Seksjon for personlighetspsykiatri. Det finansieres av Helse Sør-Øst. Professor Sigmund Karterud og Øyving Urnes startet prosjektet. Karterud var sentral i etablering og oppbygging av laben fra 2013–2016.

Laboratoriets formål

Vi vil primært bidra til kvalitetssikring av pågående mentaliseringsbasert terapi i psykisk helsevern i Norge. MBT er en evidensbasert behandlingsform som har god effekt på alvorlig emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse når terapien utføres i henhold til retningslinjene. Av forskjellige grunner er ikke dette alltid like lett i praksis.

Terapeuter kan sende inn video-opptak av egne terapier, og få disse skåret og vurdert i henhold til f.eks. MBT etterlevelse- og kvalitetsskala. Denne skalaen er vitenskapelig validert, og alle fagpersoner ved kvalitetslaboratoriet har gjennomgått grundig opplæring for å sikre god skåringskompetanse. Det utarbeides en skåringsprofil som danner grunnlaget for en skriftlig klinisk tilbakemelding til terapeuten om etterlevelse og kompetanse i den timen som er vurdert, og med eventuelle råd for videre psykoterapeutisk arbeid. Det gis også anledning til at terapeuten kan konferere med bedømmer per telefon.


Laboratoriet vurderer både individual- og gruppeterapi

Målgruppene våre er både MBT programmer, og programmer under etablering.

Dersom du er interessert i å benytte MBT Kvalitetslaboratoriet, kan du ta kontakt via e-post (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vi oppretter deretter en direkte forbindelse med teamleder, som formidler laboratoriets tjenester videre til teamets terapeuter.

Brosjyre om Psykoterapilaben kan lastes ned her

 

Hvem kan benytte laben?

Signere Databehandleravtale

Illustrasjon: Eksempel på signering av databehandleravtale med Kvalitetslaboratorium for psykoterapi

Psykoterapilaben kan benyttes av alle institusjoner i Norge som har implementert (eller er i gang med å opprette) et MBT-program, og og hvor det er etablert en gyldig databehandleravtale.

 
Når avdelingen har en slik avtale på plass, kan hver enkelt terapeut helt enkelt signere på en forenklet databehandleravtale, legge ved samtykkeerklæring fra pasient og sende inn til oss (via post).

For å kvalitetssikre MBT, er det naturlig å tenke seg at MBT-programmer vil ønske at terapeutene ved avdelingene sender inn til oss jevnlig, for eksempel to ganger i året.

 

Institusjoner som har Databehandleravtale med Kvalitetslaboratorium for psykoterapi:

 • Bergensklinikkene
 • Drammen DPS
 • Finnmarkssykehuset
 • Jæren DPS
 • Kronstad DPS
 • Lillestrøm DPS
 • Lørenskog DPS
 • Møre og Romsdal  DPS
 • Nedre Romerike DPS
 • Rogaland A-senter
 • Stavanger DPS
 • Stromme DPS
 • Sykehuset innlandet
 • Søndre Vestfold DPS
 • Tiller DPS
 
 

 

 • Psykoterapilaben skårer terapier som del av kvalitetssikring, forskning og veiledning

  images/favicon.ico

< >

Vurdering av Global funksjonsskåring (GAF)

Videodemonstrasjon av SCID-II-intervju

Kartlegge forekomst av mentaliseringssvikt

Aftenposten: Dobler effekten med ny behandling

Animasjonsfilm om mentalisering og MBT

Gruppeterapi
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert gruppeterapi
Individualterapi 1
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi
Individualterapi 2
Videodemonstrasjon av mentaliseringsbasert individualterapi
Artikkel fra laben
MBT belyst av fellesfaktorene